Nový Ruskov

Život okolo rybníka

Pozemok bol poľnohospodársky využívaný, no bez nájomnej zmluvy. Hneď po podaní a schválení projektu sme vyzvali doterajšieho užívateľa aby na uvedenú parcelu nevstupoval a projektom pozemkových úprav bola táto parcela určená na ekologické opatrenia. Ako prvý krok na predmetnej parcele bolo overenie priebehu hraníc, ktorý vytýčil geodet. Celkovo sme osadili 25 vŕbových a 25 topoľových kolov a vysadili 18 stromov duba a 2 brezy do oplotených ohrádok a to v pravidelných rozostupoch po celej parcele. Táto líniová výsadba bude zároveň v extraviláne a v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine slúžiť ako biokoridor a bude chrániť priľahlý rybník proti severovýchodným vetrom.