Sadíme stromy tam, kde je to potrebné. Pre odolné mestá a zdravú krajinu.

O iniciatíve

V iniciatíve Sadíme budúcnosť Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine.

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.

Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

V Nadácii Ekopolis si uvedomujeme, že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Každý strom vytvára podmienky pre život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život.

Vlastníkom
značky je
Nadácia Ekopolis

Značka Sadíme budúcnosť je apolitická a nesmie byť použitá na reprezentáciu politických strán. Subjekty zapojené do iniciatívy Sadíme budúcnosť súhlasia so šírením a zachovaním dobrého mena značky a zaväzujú sa k tomu, že nevynaložia viac prostriedkov a úsilia k prezentácii zeleného prístupu ako ku skutočnému naplneniu samotnej podstaty iniciatívy.

Ciele
iniciatívy

Sadíme stromy tam,
kde to je potrebné

Chceme prepájať všetkých, ktorí chcú na Slovensku sadiť vhodné stromy tam, kde to má zmysel. Je to jeden zo spôsobov, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Obce a mestá, organizácie a inštitúcie, firmy, školy či vlastníci pozemkov, dobrovoľníci i darcovia – my všetci môžeme pomôcť krajine vo svojom okolí.

Financujeme
výsadby

Získavame a sprostredkúvame financie z firemných, nadačných zdrojov aj darov od ľudí. Zo získaných zdrojov transparentne a efektívne podporujeme výsadby stromov tam, kde je to potrebné a kde o to majú záujem miestne organizácie a občianske iniciatívy. 

Zabezpečujeme kvalitu
výsadieb a ich udržateľnosť

Výsadbou stromov práca nekončí, práve naopak. Aby dnes vysadené stromy prežili, musíme sa postarať o ich pravidelnú zálievku a dôslednú odbornú starostlivosť. O to dôležitejšie je zvoliť vhodné druhové zloženie a miesto výsadieb v úvode plánovania a zodpovedne sa pripraviť na následnú starostlivosť o vysadené stromy.

Umožňujeme
spoluprácu

Informácie, metodiky, praktické rady ale aj legislatívne podmienky – to všetko združené na jednom mieste. Zároveň vytvárame priestor na stretnutie tých, ktorí hľadajú pomoc alebo zdroje s tými, ktorí ich ponúkajú. Spoločne sa tak môžu zúčastniť na plánovaní, samotných výsadbách a následnej starostlivosti o stromy.

Prispievame k
odstraňovaniu bariér

Stromy v uliciach miest, pozdĺž ciest a na poliach sú často nevinnými obeťami protichodných zákonov a predpisov. Preto chceme iniciatívou a pozitívnymi príkladmi prispievať k odstraňovaniu bariér, ktoré bránia výsadbe nových stromov či zachovávaniu tých existujúcich.

Kto je za iniciatívou
Sadíme budúcnosť

Nadácia
Ekopolis

Nadácia Ekopolis dlhodobo podporuje projekty a činnosť mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Realizuje grantové programy zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť. Podporuje a spája ľudí i organizácie aktívne v témach udržateľného rozvoja, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri budovaní občianskej spoločnosti. Počas doterajšej existencie od r. 1991 podporila viac než tritisíc projektov mimovládnych organizácií, samospráv, občianskych iniciatív. Realizuje aj vlastné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolu so sesterskými nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association.
Sadíme budúcnosť je výsledkom úzkej spolupráce s našou sesterskou organizáciou Nadace Partnerství z Brna.