Dolné Obdokovce

Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Riešená verejná plocha v intraviláne obce Dolné Obdokovce sa nachádza v blízkosti obytných domov, takisto v blízkosti vodného toku. Východiskovým bodom, prečo sme sa s obcou do projektu zapojili, je chýbajúci podiel zelene v zastavanom území a nepriaznivá situácia, ktorá v obci nastáva, keď sa na riešenej ploche prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a hrozí vyliatie vody z koryta. Na riešenej obecnej ploche sa nenachádzali žiadne dreviny, preto bolo potrebné ich doplniť. Pri návrhoch a konkrétnej výsadbe sme uprednostňovali dlhoveké dreviny, ako napr. Quercus/dub, Fagus/buk, Tilia/lipa, Acer/javor, Juglans/orech ale aj ovocné dreviny. Tieto budú mať vodozádržnú, oddeľovaciu, úžitkovú a estetickú funkciu. Ďalšie časti plochy smerom k bytovým domom sú vhodné pre pásy vegetácie, pozostávajúcich z lúčnych bylín vhodných pre opeľovače.