Štefanov

Viničky

Čerstvo vysadený ovocný sad sa nachádza na obecných pozemkoch. Súčasťou projektu boli terénnymi úpravami zabezpečené protierózne a vodozádržné opatrenia. Taktiež oprava priľahlej cesty a revitalizácia celého okolia.