Brhlovce

Vetrolam na cintoríne v Brhlovciach

Cieľom projektu bola výsadba vetrolamu a obnova pôvodnej zelenej infraštruktúry na cintoríne v obci Brhlovce. Cintoríny vytvárajú pamäť obce a národa a formujú kladný vzťah k predošlým generáciám. Súčasný stav cintorínov je výsledkom kultúrno-spoločenského vývoja ľudských sídiel. Areál cintorína nebol prispôsobený na adaptáciu voči klimatickej zmene, pritom sme registrovali potenciál premeniť toto úctyhodné miesto na plnenie environmentálnych funkcií tak, aby sa stali nedeliteľnou súčasťou systému zelene obce. Nedostatok vzrastlej zelene na cintoríne spôsoboval vysychanie pôdy a spolu s náhrobnými kameňmi sa vytvárali tepelné ostrovy. Ďalším krízovým stavom z hľadiska užívania cintorína obyvateľmi a aj biodiverzitou bolo samotné umiestnenie cintorína na začiatku obce, a teda na najvyššom mieste, ktoré je najviac v kontakte s nárazovými vetrami. Vďaka klimatickým zmenám a stupňovaniu veternosti na Slovensku v období jesene a jari sa cintoríny stávali nepríjemnými miestami, vietor rovnako spôsoboval časté škody na majetku. Tesný kontakt medzi poľnohospodárskou pôdou, lesnou pôdou a cintorínom spôsoboval výskyt a pohyb lesnej zveri po areáli cintorína, ktorá si v areáli spôsobovala zranenia. Na hranici cintorína, v časti najväčšieho prúdenia vetra sa výsadbou stromoradia z pôvodných a dlhovekých drevín ako je lipa malolistá a hrab obyčajný, ktoré sa tu v minulosti hojne vyskytovali, sa vytvoril priestor s funkciou vetrolamu a biokoridoru, ktorý by mal zabrániť odvievaniu ornej pôdy a vytvoriť príjemné neveterné miesto na pobyt na verejnom priestranstve. Vytvoril sa priestor pre prirodzený pohyb a útočisko lesnej zveri a limitovali sa jej zranenia. Koruny stromov zatienili pôdu a znížil sa tak negatívny vplyv tepelných ostrovov. Druhovosť stromov bola odporučená Okresným úradom pre životné prostredie. Projekt bol realizovaný s pomocou dobrovoľníkov, ktorí sa týmto dozvedili o negatívnych dopadoch klimatickej zmeny a naučili sa ako adaptovať územie na klimatickú zmenu.