Lozorno

Lipová alej Lozorno

Projektový zámer pozostáva z výsadby vetrolamu - stromovej aleje popri cestnej komunikácii. Stromoradie bude vysadené na ľavej strane v ochrannom pásme cesty II/501, na pozemkoch C-KN, parc. č. 5150/92 v k.ú. Lozorno, v extraviláne obce. Navrhnuté stromoradie bude v dĺžke 565 m, pozostávajúce z cca 60 ks lipy malolistej (10-12 m spon). Na projekt bola vyhotovená dokumentácia, ktorá bola predložená príslušným inštitúciám, od ktorých sme získali na výsadbu povolenia (Bratislavský samosprávny kraj, Regionálne cesty Bratislava, Dopravný inšpektorát Malacky, Poľnohospodárske družstvo Lozorno), pričom obec Lozorno garantovala dlhodobú starostlivosť o vysadené stromy, vrátane zavlažovania. Výsadba aleje prináša viacero benefitov. Okrem ekologických aspektov (funkcia vetrolamu, zabránenie erózie pôdy, vodozádržná funkcia, ... ) je nemenej dôležitým aspektom aj odhlučnenie časti obce od diaľnice a estetická funkcia aleje. Nakoľko alej sa nachádza pri vstupe do dediny, z aleje budú benefitovať aj občania susedných obcí (Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník a ďalej), vzhľadom na to, že obec Lozorno je "vstupnou bránou" pre každého obyvateľa či návštevníka Malokarpatskej časti Záhoria. Financovanie sa snažíme zabezpečiť z rôznych zdrojov - tento grant, pripravujeme projekt pre crowdfunding, občianske i firemné príspevky formou "adopcie" stromov. Odhadované náklady budú približne 10 000 €. Rozpočet tvoria náklady na: -nákup sadeníc stromov - Tilia cordata bal 14/16 (cca 150 € / ks, dodávateľ z okolia Bratislavy) -pomocný výsadbový materiál - koly, pletivo, popruhy, zavlažovacie vaky, substrát, hnojivo (cca 50 € / ks) -ostatné náklady (terénne úpravy, propagácia, doprava, atď.) budú zabezpečené sponzorsky, prípadne zo strany obce Lozorno Všetky práce budú zabezpečené dobrovoľnícky. Projekt pripravujeme realizovať v spolupráci s deťmi v ZŠ Lozorno - projekt bude mať teda aj funkciu edukačnú (plánujeme workshopy a stretnutia s cieľom zapojiť do projektu celé rodiny a občanov Lozorna, ktorí by si stromy adoptovali, prispeli do crowdfundingu a zároveň pomohli pri výsadbe aj so starostlivosťou o "svoje" stromy). Zapájanie komunít a občanov do diania a rozhodovania v obci je jednou z kľúčových priorít vedenia našej obce. Naším snom je, aby tento projekt lipovej aleje bol začiatkom budovania komunity, ktorá sa bude dlhodobo venovať výsadbe stromov a zelene v našej obci a následnej starostlivosti o ne. Zároveň by sme radi dodali tejto aleji medzigeneračný rozmer, kedy tento "patrón" napíše odkaz budúcim generáciám, o 50 rokov, a ukryje ho buď do koruny stromov, alebo zakope ku koreňom. Tak ako sa naša generácia učí od tých starších a skúsenejších, skúsme aj my odovzdať múdrosť a skúsenosti ďalej.