Modra

Lipovou alejou z Modry na Dubovú

Projekt bol realizovaný ako výsadba cestného stromoradia 14-tich kusov stromov Tilia x europaea „Pallida“ pozdĺž obslužnej vinohradníckej cesty. Dreviny budú vysadené na pozemku reg. „C“ parc. č. 4415 v k. ú. Modra vo vlastníctve mesta Modry. GPS súradnice pozemku: 48.3570217224979, 17.32821180193009 Zámerom projektu je výsadba zelene, cestného stromoradia 14-tich kusov stromov Tilia x europaea „Pallida". V danej lokalite, pozdĺž obslužnej vinohradníckej cesty, kde je výsadba plánovaná, absentuje zelená infraštruktúra. Výsadbou lipového stromoradia prispejeme k znižovaniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Znížime prašnosť a zvýšime množstvo zelene v danej lokalite. Lipové stromoradie vytvorí krajšie a zelenšie prostredie pozdĺž vinohradníckej cesty, v lete poskytne tieň, pomôže zadržať dažďovú vodu a zabráni tak prehrievaniu a vysychaniu krajiny v danej lokalite. Výsadba lipovej aleje bola iniciovaná miestnou komunitou. Mesto Modra zobralo pozíciu garanta projektu a následne aj zabezpečí trvalú udržateľnosť vysadenej zelenej infraštruktúry - Lipovej aleje pri ceste z Modry na Dubovú.