Predmier

Dúbravkova alej

Dobrovolníci z OZ Ovocinári Považia revitalizujú spustnutú aleju zarastenú náletovými drevinami a kríkmi, ktorú pred takmer storočím vysadil ich rodák, zanietený ovocinár, včelár, divadelník a hudobník, učiteľ Martin Jozef Dúbravka. Tým nielen obnovili dedičstvo, ktoré im tento činorodý človek zanechal – okrem iného – v podobe ovocných stromov, líp, agátov, z ktorých niekoľko dodnes lemuje cesty a poľné chodníky či vytvára príjemný chládok v parku. Predovšetkým však nadviazali na jeho duchovný odkaz, ktorým je vzbudiť u ľudí záujem o prostredie, v ktorom žijú, inšpirovať ich vlastným príkladom, nezištnými činmi prispievať k pozdvihnutiu kvality života všetkých a spoločnými aktivitami posilňovať medzi obyvateľstvom pocit spolupatričnosti.